Argentina
XIN SHI DAI 28
Fishing Vessel
ship photo