Nigeria
MV SHORE PASS
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo