Malta
TA PINU
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
ship photo