Tanzania
GULF PILOT
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo