Japan
MASUHOUZANMARU NO.2
General Cargo Ship
ship photo