Japan
EIFUKU MARU NO.18
General Cargo Ship
ship photo