Argentina
LU QING YUAN YU 278
Fishing Vessel
ship photo