Taiwan
FUH YU CHING NO.2
Fishing vessel
ship photo