Japan
FUKUICHIMARU NO.128
Fishing vessel
ship photo