Netherlands
ZWERVER V
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo