Panama
XIN SHENG SHENG 2
General Cargo Ship
ship photo