Hong Kong
XIN HAN YANG
Crude Oil Tanker
ship photo