current ship flag: Panama
SEAVEN LUCK
Cement Carrier
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến DREPANO GR / Jan 06, 08:00
Hướng N/A Tốc độ 0 kn Mớn nước hiện tại 5 m
GT 4906 t Đóng 1988 Số IMO 8717647
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết