current ship flag: Poland
TAURUS
Tug
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến GDANSK
Hướng N/A Tốc độ 0.3 kn Mớn nước hiện tại 5 m
GT 332 t Đóng 2001 Số IMO 9240354
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết