Chú giải

Loại tàu, Trên đường đi Đã dừng
Tàu hàng Tàu hàng Tàu hàng
Tàu dầu Tàu dầu Tàu dầu
SAR/Quân Đội SAR/Quân Đội SAR/Quân Đội
Tàu khách/Tàu du lịch Tàu khách/Tàu du lịch Tàu khách/Tàu du lịch
Tàu cá Tàu cá Tàu cá
Xuồng Cao tốc Xuồng Cao tốc Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels Yachts and sailing vessels Yachts and sailing vessels
Chưa biết Chưa biết Chưa biết
Loại khác/phụ Loại khác/phụ Loại khác/phụ