Honduras
SEA NAVIGATOR
General Cargo Ship
ship photo