Greece
CORFU SPIRIT
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
ship photo