Malta
SAN PAWL
Air Cushion Vehicle (Hovercraft)
ship photo