Japan
SEIZANMARU NO.8
General Cargo Ship
ship photo