Japan
SHIN TUGARUMARU
General Cargo Ship
ship photo