Japan
FUYO MARU NO.8
General Cargo Ship
ship photo