Guinea-Bissau
QUEEN AYLA
General Cargo Ship
ship photo