Sierra Leone
KAREEM JUNIOR
General Cargo Ship
ship photo