Guinea-Bissau
MALA KADO
General Cargo Ship
ship photo