United Kingdom (UK)
SVITZER STANFORD
Tug
ship photo