Liberia
MSC SURABAYA VIII
Container Ship
ship photo