Hong Kong
COSCO KUNLUNSHAN
Bulk Carrier
ship photo