Marshall Islands
KSL DEYANG
Bulk Carrier
ship photo