China
BOHAI YUZHU
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
ship photo