China
GUO SHUN 18
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo