Japan
SUMIFUKUMARU NO.5
General Cargo Ship
ship photo