Brazil
BARU TESORO
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo