Panama
ZHONG YANG MEN
General Cargo Ship
ship photo