Japan
SEIZAN MARU NO.28
General Cargo Ship
ship photo