Japan
SHINKOH MARU NO31
General Cargo Ship
ship photo