Liberia
JING HAI XING
General Cargo Ship
ship photo