Liberia
JING HAI SHENG
General Cargo Ship
ship photo