Argentina
LU QING YUAN YU 279
Fishing Vessel
ship photo