Argentina
LU QING YUAN YU 287
Fishing Vessel
ship photo