Japan
SHINKOU MARU NO.58
General Cargo Ship
ship photo