Hong Kong
COSCOSHIPPING WISDOM
General Cargo Ship
ship photo