Japan
SHIN TANEGASHIMA
Ro-Ro Cargo Ship
ship photo