Marshall Islands
YASA URANUS
Bulk Carrier
ship photo