China
GAO XIN TONG DA
General Cargo Ship
ship photo