Japan
FUKUYOSHIMARU NO.28
Fishing vessel
ship photo