Marshall Islands
JABAL SHAMS
Bulk Carrier
ship photo