Japan
AKASHIA
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
ship photo