Malta
SAN FRANGISK
Air Cushion Vehicle (Hovercraft)
ship photo