Hong Kong
DONG FANG FUZHOU
General Cargo Ship
ship photo