United Kingdom (UK)
CYGNUS SENTINEL
Standby Safety Vessel
ship photo