Russia
YURIY TARAPUROV
General Cargo Ship
ship photo